Theorie

Verdrag inzake de rechten van het kind

25 jaar kinderrechten: een terugblik en vooruitblik. In dit artikel wordt een weergave gegeven van 25 jaar kinderrechten. Dit wordt gedaan door te kijken hoe de rechten van het kind zijn ontstaan, hoe het tot nu toe is verlopen, en hoe deze rechten meer richting kunnen geven in de praktijk, zoals in onderwijs en beleid. 

Samenvatting:

Een liberale samenleving, waarin burgers grote vrijheid genieten en de overheid zich terughoudend opstelt, zou vrijdenken meer plaats moeten krijgen. Dit geldt ook zeker voor kinderen. Door het tot stand komen van het kinderrechtenverdrag is er wereldwijd meer aandacht gekomen voor de rechten van het kind. Het kinderrechtenverdrag richt zich op het minderjarige kind die als volwaardig burger aan de samenleving zou deel kunnen nemen. Dit verdrag is tot stand gekomen doordat men meer belang ging hechten aan wat kinderen te zeggen hebben en wat kinderen ervaren. Het verdrag wordt gezien als een protest tegen het miskennen van kinderen. Dit brengt ook bepaalde plichten met zich mee, zoals het bieden van gelijke kansen, het recht om gehoord te worden en kinderparticipatie. De naleving van het verdrag zorgt ervoor dat we steeds opnieuw kijken hoe de relatie tussen volwassen en kinderen bestaat, waardoor we de kinderen vergelijken met de volwassene. Hebben kinderen voldoende vaardigheden en zijn ze in staat om belangrijke beslissingen te nemen? De rechten die kinderen hebben blijken vaak lastig uitvoerbaar. Het verdrag moet gezien worden als een juridische verplichting die min of meer richting geeft aan hoe kinderen in beleid en in de praktijk behandeld moeten worden. Om meer richting te geven aan de praktische benadering zou in onderwijs meer ingezet moeten worden op het autonome kind, waarbij het kind zich vrij voelt om te spreken, een eigen mening kan vormen en ruimte gecreëerd wordt om in verzet te komen. Op de tweede plaats zouden ouders bewuster hun kinderen kunnen stimuleren om individueel te ontwikkelen, door het toepassen van een zogenaamde integrale opvoeding. Een integrale opvoeding zet in op een evenwichtig opvoeding, door rekening te houden met lichamelijke, intellectuele en morele waarden in de opvoeding van het kind.

Thema’s: Kinderrechten, kinderen leren om vrij te denken, juridische verplichting.

Bron: Vanobbergen, B., Van Gorp, A., Bradt, L. (2014). 25 jaar kinderrechten: een terugblik en vooruitblik. Pedagogiek 34 (3), 169- 176.