Onze visie

Volgens het kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op goed onderwijs (artikelen 28 en 29) en hebben ze ook recht op medezeggenschap en vrijheid van meningsvorming en meningsuiting (artikelen 12, 13 en 14). Deze twee rechten samen roepen de vraag op wat kinderen eigenlijk te vertellen hebben over hun onderwijs. 

Doet het onderwijs voldoende recht aan de mondigheid en de zeggenschap van de leerling? Wat heeft het onderwijs nodig om zichzelf op dit punt te verbeteren? Wat hebben leerlingen nodig om meer en beter gebruik te kunnen maken van hun recht op zeggenschap en meningsvorming over onderwijs? 

Wij willen in het onderwijs voortdurend de vraag te stellen of we leerlingen werkelijk een stem geven, en het onderwijs stimuleren en faciliteren om de inspraak van leerlingen constructief te vergroten. Dat doen we door middel van het verspreiden van onderzoeken en goede voorbeelden, en door nieuwe initiatieven ten aanzien van de stem van de leerling te onderzoeken.